O Stowarzyszeniu

Pracownicy ŚDS założyli stowarzyszenie, którego celem jest współpraca polskich ŚDS-ów.
Na początku siedziba Stowarzyszenia była w Ciechanowie, aktualnie jest w Plazie. 

Czynnikiem łączącym jest odpowiedzialność i troska o osoby niepełnosprawne, dyskryminowane w życiu codziennym.
Celem jest uznanie przez społeczeństwo praw do godnego życia osób niepełnosprawnych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów
Samopomocy zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie 13 listopada 2000 roku. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który po zapoznaniu się ze Statutem złoży pisemną Deklarację Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym organizację. 

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd powołuje struktury terenowe – Oddziały. W Polsce funkcjonuje około 500 Środowiskowych Domów Samopomocy na zasadach zadania zleconego samorządom. Uczestnikami ośrodków dziennego pobytu są:
osoby psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie oraz z problemem autyzmu.

Domy Samopomocy obejmują opieką terapeutyczną około 15 tysięcy osób zatrudniając około 2 tysięcy specjalistów. Brak pełnej wykładni prawnej do zasad funkcjonowania ośrodków legł u podstaw powołania Stowarzyszenia już w 1997 roku [Rzeszów]. Do chwili obecnej nie ma uregulowań prawnych dotyczących standaryzacji Środowiskowych Domów Samopomocy. Mało precyzyjna jest określona ustawą o pomocy społecznej zasada finansowania domów po 2008 roku. Zarząd Główny Stowarzyszenia stara się reagować na domniemane zagrożenia.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków / Delegatów

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 3 lata.