Celem Stowarzyszenia jest organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie zadań 
z zakresu pomocy społecznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji, kultury 
w tym m. in.: 

-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

-wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

-udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

-działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-działalności charytatywnej;

-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);

-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 -działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

-działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

-działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

-działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

-turystyki i krajoznawstwa;

-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

-udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

-promocji i organizacji wolontariatu;

-działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

-rewitalizacji;

-działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku -publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 450).